Sep 2022

RDV au Zinc à Prauthoy – 16/09/2022 à 20 h 00 min - 21 h 30 min
RDV au Zinc à Chateauvillain – 17/09/2022 à 20 h 30 min - 22 h 00 min
RDV au Zinc à Chevillon – 23/09/2022 à 20 h 30 min - 22 h 00 min

Oct 2022

RDV au Zinc à Arc en Barrois – 07/10/2022 à 20 h 30 min - 22 h 00 min
RDV au Zinc à Froncles – 08/10/2022 à 20 h 30 min - 22 h 00 min
RDV au Zinc à Rolampont – 14/10/2022 à 20 h 30 min - 22 h 00 min